Impossible Trinity คือทฤษฏีการเงินระหว่างประเทศคลาสสิคที่เป็นพื้นฐานของการจัดการระบบเศรษฐกิจ แต่ในยุค digital age แนวคิดนี้ยังใช้ได้หรือไม่…
ในปัจจุบันมีเงินหลากหลายรูปแบบมาก ใน newsletter ชุดนี้ เราจะชวนคุยกันว่าเงินคืออะไร ทำไมต้องมีเงิน…
แม้ว่า blockchain และ Metaverse จะเป็นเหมือนโลกใหม่ แต่ว่าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และการเงินยังคงใช้ได้เสมอ เมื่อผู้คนมีความต้องการและเงินเป็นข้อมูล…
ในปัจจุบันมีเงินหลากหลายรูปแบบมาก ใน newsletter ชุดนี้ เราจะชวนคุยกันว่าเงินคืออะไร ทำไมต้องมีเงิน…
ในปัจจุบันมีเงินหลากหลายรูปแบบมาก ใน newsletter ชุดนี้ เราจะชวนคุยกันว่าเงินคืออะไร ทำไมต้องมีเงิน…
ในปัจจุบันมีเงินหลากหลายรูปแบบมาก ใน newsletter ชุดนี้ เราจะชวนคุยกันว่าเงินคืออะไร ทำไมต้องมีเงิน…
ในปัจจุบันมีเงินหลากหลายรูปแบบมาก ใน newsletter ชุดนี้ เราจะชวนคุยกันว่าเงินคืออะไร ทำไมต้องมีเงิน…
ในปัจจุบันมีเงินหลากหลายรูปแบบมาก ใน newsletter ชุดนี้ เราจะชวนคุยกันว่าเงินคืออะไร ทำไมต้องมีเงิน…
การเงินสำหรับคนช่างสงสัย, a newsletter about Intriguing insights from the world of finance..